Työpaikkaselvitykset

Kotimaisia, toimivia ja tehokkaita ratkaisuja

Katso uusi sivustomme www.havaitse.fi - Ennakoiva työturvallisuus - Turvallisuusjohtaminen - Jatkuva kehittyminen

Tiesitkö, että työturvallisuuspalvelumme on sinulle käytännössä ilmainen, tai oikeastaan jopa tuottoisa investointi?

Uudella www.havaitse.fi sivustolla kerromme, miten ihmeessä tuo on mahdollista. Kerromme, miksi sinun kannattaa käyttää palveluamme tapaturmien vähentämisessä, turvallisuusjohtamisen tehostamisessa ja tuottavuuden parantamisessa. Esittelemme myös tarkemmin tuotteemme mobiiliapsia ja palveluosioista kaikkein keskeisimmät. Galleriasta löydät näyttökuvia ja jatkossa myös videoita. Voit myös lukea blogistamme artikkeleitä työturvallisuuteen ja meihin liittyen.

Klikkaa tutustumaan https://www.havaitse.fi ja liity postituslistallemme. Turvallisesti töissä - terveenä kotiin!

 


Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on lakisääteinen perustuen työterveyshuoltolakiin ja valtioneuvoston asetukseen hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta.

Jokaisen työterveyshuoltoon velvoitetun työnantajan on myös järjestettävä työpaikoillaan työpaikkaselvitykset. Koko työterveyshuollon toiminta pohjautuu kunnolla tehtyihin työpaikkaselvityksiin. Työpaikkaselvitykset toteuttavat työterveyshuollon asiantuntijat yhdessä työnantajan edustajien kanssa. Työnantajapuolelta selvitykseen voi osallistua esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu, työntekijän esimies, työturvallisuuspäällikkö ja johdon edustaja.

Selvityksen sisältö

Työpaikkaselvityksessä nimensä mukaisesti selvitetään kaikkien työpisteiden:

1) työn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet;
2) työn fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuormittavuus;
3) työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky;
4) työntekijän yksilöllisistä ominaisuuksista aiheutuva erityinen ja muu sairastumisen vaara;
5) työstä johtuva ammattitaudin, tapaturman sekä väkivallan vaara ja uhka;
6) työperäiset ja muut työhön liittyvät sairaudet;
7) työaikajärjestelyt;
8) työolosuhteiden ja henkilöstön muutostilanteet;
9) henkilöstörakenne ja henkilöstön tila;
10) työ- ja palvelussuhdemuotoihin liittyvät terveydelliset vaarat ja haitat;
11) työpaikan mahdollisuudet yksilöllisiin työjärjestelyihin työntekijän työkyvyn perusteella;
12) edellä mainittujen ja mahdollisten muiden tekijöiden yhteisvaikutukset.

Työpaikkaselvityksessä on arvioitava työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen terveydellistä merkitystä ja merkitystä työkyvylle. Tiedot on kirjattava selvityksestä tehtävään asiakirjaan. Työpaikkaselvitys on pidettävä ajan tasalla ja työntekijöiden nähtävillä esimerkiksi sähköisessä tietojärjestelmässä.

Työpaikkaselvitys on tehtävä toimintasuunnitelman laatimiseksi työterveyshuoltoa aloitettaessa, sen muuttamiseksi tai tarkistamiseksi työpaikan työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa, työterveyshuoltoon kertyneen tiedon perusteella tai työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin. Usein työpaikkaselvitys uusitaan 3-5 vuoden välein, ellei työpaikalla tapahdu sellaista muutosta, mikä edellyttäisi selvityksen uusimisen nopeammalla aikataululla.

Työpaikkaselvitys toimenpiteiden pohjana

Työterveyshuollon toiminnan suunnittelun on perustuttava työpaikkaselvitykseen. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvitysten pohjalta toimenpide-ehdotuksia havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Esimerkiksi, jos havaitaan työpaikalla liian korkeat meluarvot, voidaan ensin suunnitella toimenpiteet meluarvojen madaltamiseksi. Jos niitä ei pystytä realistisesti toteuttamaan, niin seuraava vaihe voisi olla työntekijöiden kuulon suojaaminen suojavälineillä jne.

Työpaikkaselvitystä tehtäessä on hyödynnettävä työnantajan omaa riskinarviointia. Työnantajan velvoite vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin perustuu työturvallisuuslakiin. Työterveyshuollon suorittamat työpaikkaselvitykset ja työnantajan itsensä suorittamat riskienarvioinnit voivat tuottaa tapauskohtaisesti samankaltaisia ja päällekkäisiä havaintoja. Siksi niiden suorittaminen joko yhdessä tai toistensa tuloksia hyödyntäen on erittäin suositeltavaa. Työntekijöiden ja yleisen työturvallisuuden kannalta on aivan sama, mitä ”reittiä” pitkin puutteet, virheet ja vaarat löytyvät ja korjaantuvat, kunhan löytyvät ja korjaantuvat. Pääasiana ja kaikkien osapuolien tavoitteena on mahdollisimman turvallinen ja terveellinen työympäristö.

KELAN korvauskäytäntö edellyttää

Viimeistään nyt on oikea aika laittaa työpaikkaselvitykset kuntoon. Kelan tiedotteessa 24.6.2015 mainitaan:

”Työpaikkaselvitys on jatkossa työterveyshuollon korvaamisen edellytys

Työnantaja voi saada työterveyshuollon korvauksia vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys.

Työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan työnantajalle vuoden 2016 lopussa päättyvältä tilikaudelta vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys. Sen tekevät työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat. Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työterveyshuollon perusselvitys tehdään viimeistään vuoden 2016 aikana.

Yrittäjälle työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan vuoden 2017 alusta lukien vain, jos työpaikkaselvitys on tehty. Työterveyshuollon kustannukset siis hylätään siihen asti, kunnes työpaikkaselvitys on tehty.”

 

Meiltä helppokäyttöinen ja tehokas IT ratkaisu työpaikkaselvitysten systemaattiseen hoitamiseen

Työpaikkaselvitysten laadintaa, keräämistä, käsittelyä, jakelua ja raportointia voidaan huomattavasti tehostaa tarkoituksenmukaisen tietojärjestelmän avulla - ATLANTIS.evolution. Meillä on tarjota teille edullinen ja helppokäyttöinen selainpohjainen ratkaisu työpaikkaselvitysten systemaattiseen hoitamiseen.

Ota yhteyttä, niin sovitaan esittelyaika!

 

 


Asiakkaitamme